DR JERZY KOZYRA

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Moja wiedza ekspercka koncentruje się na problemach adaptacji rolnictwa do zmian klimatu, w tym na ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, a także rozwoju biogospodarki jako odpowiedzi na te problemy. Podczas swojej kariery zawodowej byłem aktywny nie tylko na polu naukowym, ale również zaangażowany zostałem w roli eksperta przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ds. wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w Polsce oraz przez Ministerstwo Środowiska, w ramach strategii adaptacji rolnictwa polskiego do zmian klimatu.  

WYKSZTAŁCENIE
1998 – Tytuł magistra inżyniera geografii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, www.umcs.pl
2002 – Tytuł doktora agronomii, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa –Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, www.iung.pulawy.pl
AKTYWNOŚĆ W MIĘDZYNARODOWYCH TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH
2014 –  obecnie - Globalne Stowarzyszenie na rzecz badań nad emisjami GHG w rolnictwie (GRA)
2014 –  obecnie – Grupa Robocza ds. Klimatu i Hydrologii RA VI; Światowa Organizacja Meteorologiczna; Zespół Agrometeorologiczny
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
2015 – obecnie – profesor nadzwyczajny w Zakładzie Biogospodarki i Analiz Systemowych, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa– Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
2015 – obecnie – ekspert w Programie Clima-East; wsparcie w tworzeniu państwowej strategii adaptacji rolnictwa do zmian klimatu w Republice Białorusi http://www.climaeast.eu/
2012- obecnie - MACSUR; Modelowanie wpływu zmiany klimatu na europejskie rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe. FACCE-JPI – Inicjatywa w zakresie wspólnego planowania “Rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe i zmiana klimatu” , http://macsur.eu/
2008 – obecnie - ekspert Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ds. Wspólnej Polityki Rolnej, Zadanie: adaptacja rolnictwa do zmian klimatu
2002 – 2015 – starszy pracownik naukowy w Zakładzie Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki; Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa– Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
2011-2013 – kluczowy ekspert projektu KLIMADA – opracowanie polskiej strategii adaptacji do zmian klimatu (NAS 2020) w perspektywie roku 2030, http://klimada.mos.gov.pl/
2006 - 2011 - COST 734; członek Komitetu Zarządzającego; Wpływ zmian i zmienności klimatu na rolnictwo w Europie (Impacts of Climate Change and Variability on European Agriculture – CLIVAGRI), członek WG4: Ocena ryzyka i przewidywanego wpływu na rolnictwo (Risk Assessment and Foreseen Impacts on Agriculture), www.cost734.eu
DOROBEK NAUKOWY
2016- obecnie    SustainFarm, Innowacyjna i zrównoważona intensyfikacja zintegrowanych systemów produkcji na cele żywnościowe i nieżywnościowe dla rozwoju agroekosystemów odpornych na zmiany klimatu w Europie i poza jej obszarem, ERA-NET.
2015-obecnie    BioEcon, „Nowe  strategie  dotyczące  biogospodarki w Polsce”, Program ramowy Unii Europejskiej w dziedzinie badań i innowacji (2014-2020) HORIZON 2020
2012 obecnie    MACSUR 1, MACSUR 2: Modelowanie wpływu zmiany klimatu na europejskie rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe, JPI, FACCEE, Centrum wiedzy .
2015-2016    Clima-East, Grupa ekspercka, Pierwszy etap: wsparcie w tworzeniu państwowej strategii adaptacji rolnictwa do zmian klimatu w Republice Białorusi(CEEF-005-BL).
2012-2015 ENORASIS, Optymalizacja w kierunku środowiskowego zrównoważenia  zarządzania  nawadnianiem  przy  pomocy  zintegrowanego  systemu  opartego  o  wysokorozdzielcze  dane satelitarne,  zaawansowane  modelowanie,  kontrole  procesów i innowacyjne zarządzanie usługami (FP7-ENV-2011-ECO-INNOVATION-TwoStage 282949, wspólny projekt)
2012-2015 BioBoost, Wykorzystanie półproduktów opartych na biomasie do rozwoju produkcji biopaliw (FP7 28873, wspólny projekt, ENERGY.2011.3.7-1: opracowanie nowych bądź ulepszonych nośników bioenergii)
2010-2012 EU FP7: 245751, Wzmocnienie doskonałości IUNG-PIB w zakresie „Organizacja produkcji żywności i pasz oraz ich bezpieczeństwo i jakość w warunkach globalnych zmian klimatycznych” (PROFICIENCY), IUNG-PIB.
2006-2011 COST 734, Wpływ zmian i zmienności klimatu na rolnictwo w Europie – CLIVAGRI, członek WG4: Ocena ryzyka i przewidywanego wpływu na rolnictwo
2006 AGRI-2006-G4-05, Adaptacja sektora rolnictwa do zmian klimatu, ekspert krajowy.
2005-2008 SENSOR – Ocena wpływu na zrównoważony rozwój: Instrumenty oceny efektów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych wielofunkcyjnego wykorzystania ziemi w regionach europejskich, projekt zintegrowany EU FP6, Numer umowy 003874 (GOCE).
2005-2008 LUMOCAP – dynamiczne modelowanie zmian użytkowania gruntów do oceny wpływu WPR na krajobraz wiejski, Numer umowy: SSPE-CT-2005-006556.
2000-2002 Opracowanie i wdrożenie internetowego systemu wspomagania decyzji w integrowanej ochronie roślin w Polsce; we współpracy państw regionu Morza Bałtyckiego. (www.ipm.iung.pulawy.pl).
PUBLIKACJE
Doroszewski A., Górski T. Kozyra J. 2015. Atmospheric moisture controls the far red irradiation: a probable impact on the phytochrome. Int. Agrophys.2015: 29, 3, 283-289.
Giannakis E, Bruggeman A., Djuma H., Kozyra J., Hammer J. 2015: Water pricing and irrigation across Europe: opportunities and constraints for adopting irrigation scheduling decision support systems. Available Online 2 September 2015, DOI: 10.2166/ws.2015.136
faber, A. Borzęcka-Walker M., Krasuska E., Jarosz Z., Pudełko R., Kozyra J., Syp A., Nieróbca A., Smagacz J. 2014. Indirect land-use change effects of biodiesel production: A case study for Poland Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.12 (2 ): 1353 - 1355.
Kozyra J, Nieróbca A., Żyłowska K. 2014. Changes in wheat phenology in Poland during the years 1975-2011. Book of Abstracts, ESA XII Congress, 25-29 August 2014, Debrecen, Hungary, 93-95, ISBN 978-963-723-0.
Wawer R., Kozyra J., Łopatka A., Matyka M. 2014. A decision support system for agricultural irrigation integrating wireless sensor networks and weather forecast, Book of Abstracts, ESA XII Congress, 25-29 August 2014, Debrecen, Hungary, 303-305, ISBN 978-963-723-0.
Kozyra J., Siebielec G. 2014. The Condition of the Natural Environment in Rural Areas. 175-198; [W:] Nurzyńska I, Poczta W..Rural Poland 2014. Rural Development Report. Wydawnictwo Naukowe Scholar. Warszawa 2014. ISBN 978-83-7383-708-9.
Kozyra J., Wawer R., Lopatka A., Matyka M. 2014. Sustainable water use in Polish agriculture to fit WFD compliancy in aspect of information needs on agro-meteorology and weather forecast. e-book of proceedings ISBN-978-960-524-430-9. Vol. 2, 81-86.
Lopatka A., Kozyra J., Wawer R. 2014. Integrating wireless soil moisture and meteorological monitoring with numerical weather forecast into a comprehensive decision support system for irrigation management, , e-book of proceedings ISBN-978-960-524-430-9. Vol 2, 147-152
Wawer R., Nowocień E., Podolski B., Kozyra J., Pudełko R., 2013. Protective role of grassland against soil water erosion caused by extreme rainfall events as compared to black follow. Journal of Food, Agriculture & Environment, 11 (1): 1069-1071.
Krasuska E., Faber A., Pudełko R., Jarosz Z., Borzecka-Walker M., Kozyra J., Syp A., 2013: Emission saving opportunities for corn cultivation for ethanol in Poland. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.11 (3&4 ), 2050 – 2053
Krasuska E., Pudełko R., Faber A., Jarosz Z., Borzecka-Walker M., Syp A. Kozyra J., 2013: Optimization and risk analysis of greenhouse gas emissions depending on yield and nitrogen rates in winter wheat cultivation. Journal: Food, Agriculture and Environment, Vol. 11, (3&4), 2217-2219.
Borzęcka-Walker M., Borek R., Faber A., Pudełko R., Kozyra J., Syp A., Matyka M. 2013: Carbon and nitrogen balances in soil under SRC willow using the DNDC model. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.11 (3&4 ): 1920-1925.
Borzęcka-Walker M., Faber A., Pudełko R., Jarosz Z., Syp A., Kozyra J. 2013: Optimisation and risk analysis of greenhouse gas emissions depending on yield and nitrogen rates in rapeseed cultivation. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.11 (3&4): 1002-1004.
Antoni Faber, Magdalena Borzęcka-Walker, Ewa Krasuska, Zuzanna Jarosz, Rafał Pudełko, Kozyra  J., Syp A., Nieróbca A. Smagacz J. 2014.  Indirect land-use change effects of biodiesel production: A case study for Poland Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.12 (2): 1353 - 1355.
Pudełko R., Kozyra J., Borzęcka-Walker M., 2013. Low altitude aerial remote sensing and mobile ground measurements; new approach to field monitoring, Extended abstract, The 1st International  Conference on Sensing Technologies for Biomaterial, Food, and Agriculture, 17.05.2013, 41-42.
Kozyra J., Nieróbca A., Mizak K., Pudełko R., Doroszewski A. 2013. Annual cycle of vegetation indices of winter wheat based on field measurements using different methods Extended abstract, The 1st International  Conference on Sensing Technologies for Biomaterial, Food, and Agriculture, 17.05.2013, 43-44.
Eitzinger J., Susnik A., Lalic B., Anastasiou D.P., Struzik P., Kozyra J., Matescu E., Rossi F., Mariani L., Spring Ch., Saylan L., Otte U., Frehauf C., Eckersen H., 2013. Review of agrometeorological products/services to improve implementation and impact, High Level Meeting on National Drought Policy, 11-15 March 2013, Geneva, Szwajcaria.
Pudełko R., Kozyra J., Borzęcka-Walker M., 2013. Low altitude aerial remote sensing and mobile ground measurements; new approach to field monitoring , Extended abstract, The 1st International Conference on Sensing Technologies for Biomaterial, Food, and Agriculture, May 17, 2013: 41- 42.
Kozyra J., Nieróbca A., Mizak K., Pudełko R., Doroszewski A. 2013. Annual cycle of vegetation indices of winter wheat based on field measurements using different methods. Extended abstract, The 1st International Conference on Sensing Technologies for Biomaterial, Food, and Agriculture, May 17, 2013: 43-44.
Borzecka-Walker M, Faber A, Kozyra J.,, Pudełko R, Mizak K, Syp A: 2012. Modelling the impact of climate change on miscanthus and willow for their potential productivity in Poland. Journal of Food, Agriculture & Environment, 10 (3&4): 1437-1440.
Faber A, Łopatka A., Kaczyński R., Pudełko R., Kozyra J., Borzęcka-Walker M., Syp A., 2012. Assessment of existing soil organic carbon stocks and changes at a national and regional level in Poland. Journal of Food, Agriculture & Environment, 10 (3&4): 1210-1213
Olesen J.E., Trnka M., Kersebaum K.C., Skjelvåg A.O., Seguin B., Peltonen-Sainio P., Rossi F., Kozyra J., Micale F., 2011. Impacts and adaptation of European crop production systems to climate change. European Journal of Agronomy 34, 96–112.
Syp A., Faber A., Kozyra J., Borek R., Rafał Pudełko, Borzęcka-Walker M. Jarosz Z. 2011. Modeling Impact of Climate Change and Management Practices on Greenhouse Gas Emissions from Arable Soils, Polish Journal of Environmental Studies, 20 (6 ): 1593-1602.
Borzęcka-Walker M., Faber A., Pudełko R., Kozyra J., Syp A., Borek R., 2011. Life cycle assessment (LCA) of crops for energy production,  Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.9 (3&4): 698 – 700.
Trnka M., Olesen J.E., Kersebaum K.C., Skjelvåg A.O, Eitzinger J., Seguin B., Peltonen-Sainioa P., Rӧtter R., Iglesias A., Orlandini S., Dubrowski M., Hlavinka P., Balek J., Eckersten H., Cloppet E., Gobin A., Vučetić V., Nejedlik P., Kumar S., Lalic B., Mestre A., Rossi F, Kozyra J., Alexandrov V., Semerádová D., Žalud Z., 2011. Agroclimatic conditions in Europe under climate change. Global Change Biology, 17: 2298-2318.
Peltonen-Sainio P., Jauhiainena L., Trnka M., Olesen J.E., Calanca P., Eckersten H., Eitzinger J., Gobing A., Kersebaum K.C., Kozyra J., Kumar S., Dalla Marta A., Micale F., Schaa B., Seguin B., O.Skjelvåg A., Orlandini S. 2010. Coincidence of variation in yield and climate in Europe, Agriculture Ecosystem Environment, 130, 483-489.
Borek R., Faber A., Kozyra J. 2010. Water implications of selected energy crops cultivated on a field scale. Journal of Food, Agriculture & Environment, 8, 3&4, 1345-1351.
Kozyra J., Doroszewski A. , Stuczyński T., Jadczyszyn J., Łopatka A., Pudełko R. , Koza P., Nieróbca A., Mizak K., Borzęcka-Walker M., 2009. Agricultural Drought Monitoring Systems (ADMS) – including crop specific requirements and soil map for the detection of areas affected by drought in Poland. [w:] Eitzinger, J., Kubu, G. (eds.), Impact of Climate Change and Adaptation in Agriculture. Extended Abstracts of the International Symosium, University of Natural Ressources and Ap-plied Life Sciences (BOKU),Vienna, June 22-23 2009. BOKU-Met Report 17, ISSN 1994-4179 (Print), ISSN 1994-4187 (Online) - http://www.boku.ac.at/met/report, 37-39.
Kozyra J., Nieróbca A., Mizak K., Pudełko R., Borzęcka-Walker M., Faber A., Doroszewski A., 2010, Climate change - new challenge for agriculture. Studia i Raporty, IUNG-PIB, 19, 133-144 (in polish).
Kozyra J., Zaliwski A., Nieróbca A., Grabiński J. 2009: Decision Support System and weather information. Studia i Raporty IUNG-PIB, 16: 97-106 (in polish).
Kozyra J., Stuczyński T. 2008: Adaptations needs of polish agriculture – hazard identification caused by climate change and adaptation strategy. [in:] Common Agricultural Policy after 2013. UKIE, Warszawa. (in polish).
Górski T., Kozyra J., Doroszewski A.: Field crop losses in Poland due to extreme weather conditions - case studies [w:] Liszewski (eds.) The Influence of Extreme Phenomena on the Natural Environment and Human Living Conditions, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 2008: 35-49.
Nieróbca A., Kozyra J., Mizak K. 2008: Change in thermal condition for maize cultivation in Poland. [in] Michalski T., (eds.) Problems of agronomy and use maize and sorghum. Life Science University in Poznań, 26-30,(in polish.
Olesen J. E., Trnka M., Kersebaum C., Peltonen-Sainio P., Skejvåg A.O., Rossi F., Kozyra J., Seguin B., Micale F. 2008: Risk assessment and foreseen impacts on agriculture. [in:] P. Nejedlik and S. Orlandini (eds.): Survey of agrometeorological practices and applications in Europe regarding climate change impacts, COST 734 REPORT, 279-327.
Stuczyński T. (eds.), 2006:  Less Favoured Areas in Poland, Wyd. IUNG-PIB, Puławy, s.42 (in polish).
Łopatka A., Stuczyński T., Czyż E., Kozyra J., Jadczyszyn J. 2007: Analysis of soil water conditions and the risks associated with drought as an example of Podlaskie region. Studia i Raporty IUNG-PIB. z. 5, s. 79-105 (in polish).
Stuczyński T., Kozyra J., Łopatka  A., Siebielec G., Jadczyszyn  J., Koza P., Doroszewski A., Wawer R., Nowocień E. 2007: Environmental conditions for agricultural production in Poland. Studia i Raporty PIB-IUNG, str. 77-115 (in polish).
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.