Aktualności

styczeń 2016
Celem projektu BioEcon jest rozwój i pełne wykorzystanie potencjału badawczego IUNG-PIB dla zmieniających się potrzeb krajowych zgodnie z nowymi trendami zawartymi w globalnych strategiach poprzez stworzenie nowego interdyscyplinarnego i międzynarodowego zespołu badawczego w ramach nowo powstałego Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych. Wiedza, doświadczenie, wypracowane narzędzia, programy badań jak również wielopłaszczyznowa współpraca z pozostałymi zakładami Instytutu pozwolą na stworzenie zespołu, który będzie prowadził badania i wspierał rozwój regionalny zgodnie z zasadami biogospodarki

Szczegółowe cele projektu

1.    Poprawa organizacji i zarządzania badaniami naukowymi, włączając w to administracyjno-polityczne zmiany strukturalne.
2.    Aktualizacja strategii badań i innowacji w pełnej zgodności z Polską Strategią Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) i wdrożenie nowego podejścia do interdyscyplinarnych wyników badań, mających na celu promocję i rozwój biogospodarki.
3.    Współpraca z decydentami i zainteresowanymi stronami w celu wsparcia regionu poprzez transfer wiedzy i zaangażowanie podmiotów gospodarczych w strategiczny rozwój regionu.
4.    Zwiększenie doskonałości badań w dziedzinie biogospodarki i analiz systemowych poprzez wzmocnienie potencjału ludzkiego, wdrażaniu programów szkoleniowych i współpracę z wzorowymi ośrodkami badawczymi z zagranicy.
5.    Koncentracja zasobów i zwiększanie udziału w międzynarodowych, interdyscyplinarnych i międzysektorowych projektach badawczo-rozwojowych za pośrednictwem funduszy znajdujących się w programie HORYZONT2020 i innych programach finansowanych przez UE.
6.    Szerokie upowszechnianie i promocja biogospodarki oraz wykorzystanie potencjału regionu.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej projektu:

http://biogospodarka.iung.pl/bioecon/

W tym numerze biuletynu projektu BioEcon chcielibyśmy przedstawić przegląd projektu.


WP.1 Zatrudnienie ERA Chair

- Rekrutacja doświadczonego naukowca na stanowisko  ERA Chair, w celu wsparcia realizacji interdyscyplinarnej strategii IUNG oraz projektu.
- Stworzenie nowego interdyscyplinarny zakładu.
- Opracowanie Strategii Zatrudniania i rozwoju dla naukowców zapewniającej identyfikowalność instytucjom i organizacjom, które tworzą i stymulują korzystne warunki pracy dla naukowców.

WP 2. Zatrudnienie grupy badawczej

Rekrutacja trzech naukowców oraz brokera innowacji

WP 3. Rozwój nowej interdyscyplinarnej strategii

Opracowanie nowej interdyscyplinarnej strategii i planu
na badania i innowacje prowadzące do rozwoju biogospodarki w Polsce.

WP 4. Wsparcie regionalnej mobilizacji i rozwój regionalnego klastra Biogospodarki

Prowadzenie konstruktywnego dialogu na skalę regionalną pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami.  Interesariusze , ich potrzeby i synergie zostaną przeanalizowane i poprowadzą na ścieżkę współpracy w kierunku biogospodarki. Zostanie to osiągnięte między innymi poprzez organizację okrągłych stołów i warsztatów.

WP 5. Współpraca na rzecz doskonałości

Zwiększenie doskonałości naukowej badaczy IUNG oraz  poprawa procedur zarządzania innowacjami. Szkolenia dla pracowników naukowych IUNG zostaną przeprowadzone przez zespół ERA Chair. Zostaną zorganizowane liczne warsztaty, letnie szkoły czy konferencji.

WP 6. Rozszerzenie uczestnictwa w projektach oraz pozyskiwania  zasobów finansowych

Poszerzy uczestnictwo IUNG w projektach krajowych i międzynarodowych w celu rozwijania współpracy z partnerami badawczymi.

WP 7. Upowszechnianie

Zwiększenia widoczności i rozpowszechniania rezultatów projektu oraz biogospodarki jako całości oraz zapewnienie trwałości rezultatów w dłuższej perspektywie. Opracowanie Platformy, która będzie gromadzić wiedzę zdobytą na poziomie krajowym, jak również umożliwi bezpośredni dialog z interesariuszami.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.